Wat is het ADR?
 
 
Wat is het ADR?
 
 
 • ADR staat voor:
  Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route.
  OFWEL
 • Europees verdrag betreffende het INTERNATIONAAL vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
 
 

 
 
 • Het ADR regelt het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen, in alle landen die dit verdrag geratificeerd hebben is het van toepassing op het grensoverschijdend vervoer dat plaatsheeft tussen tenminste twee van deze landen.
 • Op zich heeft het ADR dus geen betrekking op binnenlands vervoer. Toch is het onrechtstreeks, via een Europeese richtlijn, ook van toepassing gemaakt op het grondgebied van de Lidstaten van de Europeese Unie.
 
 
 
  België:  
 
 • Ook in België werd het ADR vrijwel ongewijzigd ingevoerd voor het binnenlands transport van de meeste gevaarlijke stoffen.
 • Voor nationaal vervoer van bepaalde producten, waaronder ontplofbare en radioactieve stoffen, blijven echter aparte reglementeringen van toepassing.
 
 
 
  Afwijkingen van de wettelijke voorschriften:  
 

Zowel voor internationale als binnenlandse tranporten kunnen, voor duidelijk omschreven gevallen, afwijkingen van de vervoersvoorschriften toegestaan worden.

 • voor de internationale transporten zijn er de MULTILATERALE AKKOORDEN die door elk land dat door het transport aangedaan wordt (ook in transit) ondertekend moeten zijn.
  De door België ondertekende multilaterale akkoorden mogen ook toegepast worden op binnenlands transport.
 • voor binnenlandse transporten zijn er NATIONALE AFWIJKINGEN die afgegeven kunnen worden door de bevoegde overheid
 
 
 
     
 
ADR
 
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be